Friday, January 25, 2008

Shakradaya Stuti

SHAKRADAYA STUTI

1.. Shakraa Daya Sura Ganaa Nihate Tiviirye
Tasmin Durat Mani Suraari Baley Cha Devyaa.
Taan Tushtu Vu Pranati Nam Rashiro Dharaan Saa
Vaag Bhih Praharshha Pulakodh Gamachaa Rudehaa.

2.. Devyaa Yayaa Tatamidam Jaga Daat Mashak Tyaa
Nish Shesh Ha Deva Gana Shakti Samu Hamuu Tyaa.
Taam Ambikaa Makhila Deva Mahar Shi Puujyaam
Bhaktyaa Nataa Sma Vida Dhaa Tu Shubhaa Ni Saanah.

3.. Yasyaah Prabhaava Matulan Bhagavaan Ananto
Brahmaa Harash Cha Na Hi Vaktu Malam Balan Cha.
Saa Chandikaa Khila Jagat Pari Paa Lanaaya
Naashaaya Chaa Shubha Bhayasya Matin Karotu.

4.. Yaa Shri Svayam Sukriti Naam Bhavaneshhva Lakshmi
Paapaat Manaam Kritadhiyaam Hridaa Yeshu Buddhi.
Shraddhaa Sataam Kulajana Prabha Vasya Lajjaa
Taan Tvaam Nataa Sma Paripaalaya Devi Vishvam.

5.. Kin Varna Yaama Tava Ruupa Machin Tya Metat
Kin Chaa Tiviir Yama Sura Kshaya Kaari Bhuuri.
Kin Chaa Haveshhu Charitaani Tavaad Bhutaani
Sarveshhu Devya Sura Deva Ganaadi Keshhu.

6.. Hetu Samasta Jagataam Trigunaapi Doshhai
Gangyaa Yase Hariharaa Dibhirapya Paaraa.
Sarvaa Shrayaa Khila Midam Jagadam Shabhuuta
Mavyaa Kritaahi Paramaa Prakriti Stva Maadyaa.

7.. Yasyaah Samasta Surataa Samudii Ranena
Triptin Prayaa Tisakaleshhu Makheshhu Devi.
Svaahaasi Vai Pitriga Nasya Cha Tripti Hetu
Ruch Chaaryase Tvamata Eva Janai Svadhaa Cha.

8.. Yaa Mukti Hetu Ravi Chantya Mahaa Vrataa Tvan
Abhyasyase Suniyaten Driya Tatt Vasaarai.
Mokshaar Thibhir Munibhir Asta Samasta Doshhai
Vidyaa Si Saa Bhagavatii Paramaa Hi Devi.

9.. Shabdaat Mikaa Suvi Malagyar Jushhaan Nidhaana
Mudgii Tharam Yapada Paa Thava Taan Cha Saamnaam.
Devi Trayi Bhagavati Bhava Bhaavanaaya
Vaattaar Cha Sarva Jagataan Paramaattir Hantrii.

10.. Medhaa Sidevi Viditaa Khilashaa Strasaaraa
Durgaa Si Durga Bhava Saagara Naura Sangaa.
Shri Kaitabh Aari Ridayai Kakritaa Dhivaa Saa
Gaurii Tvameva Shashi Mauli Krita Pratishh Thaa.

11.. Iishhat Sahaa Sama Malan Paripuurna Chandra
Bimbaa Nukaari Kana Kottama Kaanti Kaantam.
Atyad Bhutan Prarita Maata Rushhaa Tathaapi
Vaktran Vilokya Sahasaa Mahishhaa Surena.

12.. Drishhtvaa Tu Devi Kupitan Bhrukutii Karaala
Mudyach Chhashaan Kasadrishach Chhavi Yanna Sadyah
Praanaan Mumocha Mahishhas Tada Tiiva Chitran
Kair Jiivyatehi Kupitaan Taka Darshanena

13.. Devi Prasiida Paramaa Bhavatii Bhavaaya
Sadyo Vinaasha Yasi Kopa Vatii Kulaani
Vignyaa Tameta Dadhu Naiva Yadas Tameta
Niitan Balan Suvipulan Mahishhaa Surasya

14.. Te Sammataa Janapadeshhu Dhanaani Teshhaan
Teshhaan Yashaan Si Na Cha Sii Dati Dharma Vargah
Dhanyaasta Eva Nibhri Taat Majabhritya Daaraa
Yeshhaan Sadaabh Yuda Yadaa Bhavatii Prasannaa

15.. Dharmyaar Ni Devi Sakalaa Ni Sadaiva Karmaa
Nyatyaa Dritah Pratidi Nan Sukritii Karoti.
Svargan Prayaati Cha Tato Bhavatii Prasaadaa
Llokatra Yepi Phaladaa Nanu Devi Tena.

16.. Durge Smritaa Harasi Bhiiti Masheshha Jantoh
Svasthaih Smritaa Mati Matii Va Shubhaan Dadaasi.
Daaridrya Dukha Bhaya Haarini Kaa Tvadan Yaa
Sarvo Pakaara Kara Naaya Sadaa Drar Chittaa.

17.. Ebhir Hatair Jagadu Paiti Sukhan Tathai Te
Kurvan Tu Naama Narakaaya Chiraaya Paapam.
Sangraa Ma Mrityu Madhi Gamya Divan Prayaantu
Mat Veti Nuuna Mahitaan Vinihansi Devi.

18.. Drishh Tvaiva Kin Na Bhavatii Prakaroti Bhasma
Sarvaa Suraana Rishhu Yath Prahi Noshhi Shastram.
Lokaan Prayaantu Ripa Vopi Hi Shastra Puutaa
Itthan Matir Bhavati Teshh Vapi Teti Saadhvii.

19.. Khadaga Prabhaani Kara Visphura Nai Statho Graih
Shuulaa Grakaanti Nivahena Drisho Suraa Naam.
Yannaa Gataa Vilayaman Shumadin Dukhanda
Yogyaa Nanan Tava Vilo Kaya Taan Tadetat.

20.. Durvrit Tavritta Shaman Tava Devi Shiilan
Ruupan Tathaita Davi Chintya Matul Yaman Yai.
Viiryan Cha Hantri Hrita Deva Paraa Kramaa Naan
Vairishh Vapi Prakati Taiva Dayaa Tva Yettham.

21.. Yeno Pamaa Bhavatu Tesya Paraa Kramasya
Ruupan Cha Shatru Bhayakaar Yati Haari Kutra.
Chitte Kripaa Sama Ranishh Thura Taa Cha Drishh Taa
Tvayyeva Devi Varade Bhuvana Trayepi.

22.. Trailo Kyameta Dakhilan Ripunaa Shanena
Traatam Tvayaa Samara Muur Dhani Tepi Hatvaa.
Niitaa Divan Ripuga Naa Bhaya Mapya Paastam
Masmaa Kamun Mada Suraa Ribhavan Namaste.

23.. Shuulena Paahi No Devi,
Paahi Khadh Gena Chaambike.
Ghantaa Svanena Na Paahi,
Chaa Paj Yaani Svanena Cha.

24.. Praachyaan Raksha Pratii Chyaan Cha,
Chandike Raksha Dakshine.
Bhraama Nenaat Mashuu Lasya,
Uttara Syaan Tatheshvari.

25.. Saumyaani Yaani Ruupaani,
Trailo Kye Vicharanti Te.
Yaani Chaatyar Tha Ghoraani,
Tai Rakshaa Smaan Stathaa Bhuvam.

26.. Khadga Shuula Gadaa Diini,
Yaani Chaa Straani Tembike.
Kara Pallava Sangiini,
Taira Smaan Raksha Sarvata.

27.. Rishhiruvaacha

28.. Evan Stutaa Surair Divyai,
Kusu Mair Nandanod Bhavai.
Architaa Jagataan Dhaatrii,
Tathaa Gandhaa Nu Lepanai.

29.. Bhaktyaa Samastai Stridashair,
Divyair Dhuupaistu Dhuupitaa.
Praaha Prasaada Sumukhii,
Samastaan Pranataan Suraan.

30.. Devyuvaacha

31.. Vriyataan Tridashaa Sarve,
Yada Smatto Bhivaan Chhatam.

32.. Devaa Uchu

33.. Bhagavatyaa Kritan Sarvan,
Na Kinchida Vashishhyate.
Yadayan Nihata Shatru,
Rasmaa Kan Mahishhaasura.

34.. Yadi Chaapi Varo Deya,
Stvayaa Smaakan Maheshvari.
San Smritaa San Smritaa Tvan No,
Hinse Thaa Para Maa Pada.

35.. Yashcha Matya Stavai Rebhi,
Tvaan Sto Shhyatya Malaanane.

36.. Tasya Vittaddhir Vibhavair,
Dhana Daaraa Disam Padaam.
Vriddhaye Asmat Prasannaa Tvan,
Bhavethaa Sarvada Ambike.

37.. Rishhiruvaacha

38.. Iti Prasaad Itaa Devair,
Jagato Arthe Tathaa Atmana.
Tathet Yuktvaa Bhadra Kaalii,
Babhuu Vaantar Hitaan Ripa.

39.. Itye Tat Kathitan Bhuupa,
Sambhuutaa Saa Yathaa Puraa.
Devii Deva Shariire Bhyo,
Jagat Traya Hi Taishhinii.

40.. Punashcha Gaurii Dehaat Saa,
Samudh Bhuutaa Yathaabhavath.
Vadhaaya Dushh Tadaityaa Naan,
Tathaa Shumbhani Shumbhayo.

41.. Raksha Naaya Cha Lokaa Naan,
Devaa Naa Mupa Kaarinii.
Tachchhrinushhva Mayaa Akhyaatan,
Yathaa Vat Katha Yaami Te.

42.. Iti Shrii Maarkande Yapuraane Saavar Nike Manvantare Deviimaahaatmye Shakraadistutirnaama Chaturtho Adhyaaya

43..Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Nama